China Distributors

Home About Us Distributors China Distributors

Dianjiang Group Limited

Headquarters – Hong Kong Office

Tel: 852-36901588
Email: sales@Dianjiangtech.com
Website: www.Dianjiangtech.cn

Offices in Shanghai, Beijing, Kunming, Hefei, Chengdu, Xi’an, Guangzhou, Nanjing.

Channel Technology Group

Headquarters – Hong Kong

Tel: 852-68523248
Website: http://www.qudao.com.cn
Email: sales@qudao.com.cn

Offices in Beijing, Wuxi, Shenyang,
Chengdu, Changsha

Zealquest Scientific Technology Co.,Ltd

Contact: Sunny Wang

Contact: Sunny Wang
Email: sunny.wang@zealquest.com
Tel: +86-21-32555118
Web: www.zealquest.com

Shanghai